معرفی

مشخصات فردی

شهرام گیلانی نیا

نام - نام خانوادگی : شهرام   گیلانی نیا

سوابق تحصیلی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مدیریت صنعتی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مدیریت دولتی -صنعتی-بازرگانی

محل خدمت : دانشکده مدیریت و حسابداری

مرتبه علمی : دانشیار

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

شهرام گیلانی نیا
شهرام گیلانی نیا

محل خدمت :
    دانشکده مدیریت و حسابداری
مرتبه علمی :
    دانشیار
^